Stone Mountain Park

1000 Robert E. Lee Blvd Stone Mountain, GA 30083